fbpx
0
= Met BE CLIMATE gecompenseerde hoeveelheid CO2 in kg. Dit komt overeen met ...
0
km met de auto
0
bomen die CO2 binden
0
wascycli op 60°C

ONZE MERKWARARDEN

In partnerschap

Het nieuwe BE CLIMATE-merk is de afspiegeling van onze visie ‘Partner for Generations’, die we al tientallen jaren toepassen. Het hele Port-team voelt zich met alle klanten en zakenpartners wereldwijd verbonden. Want wij weten dat we alleen samen succesvol kunnen zijn. Bovendien zetten we ons in om zorgvuldig met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Met andere woorden: we bewaren ze voor de volgende generaties.

Innovatief

BE CLIMATE is het nieuwe klimaatneutrale merk van PORT INTERNATIONAL en biedt als eerste merk CO2-neutrale groenten en fruit aan. Wij houden de vinger aan de pols en hebben een neus voor wat mensen en markten beweegt. Zo brachten we als pionier in de industrie al eind jaren 90 met succes Bio en Fairtrade op de markt.

Geloofwaarding

Wij spelen open kaart. Want klimaatneutraal moet transparant zijn. Daarom komen we er eerlijk voor uit dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar die zullen we vol overtuiging en voor iedereen traceerbaar afleggen. Bij BE CLIMATE kan elke klant via een QR-code of ID-nummer gemakkelijk en meteen controleren welke concrete bijdrage hij heeft geleverd door te kiezen voor klimaatneutraal kopen.

WAT BETEKENT KLIMAATNEUTRAAL?

BEREKENEN: CO2-VOETAFDRUK

CO2-balans van het bedrijf en zijn producten

VERMINDEREN: CO2-UITSTOOT

Klimaatbeschermingsstrategie om de CO2-uitstoot te verminderen

COMPENSEREN: RESTERENDE HOEVEELHEID CO2

Ondersteuning van projecten voor klimaatbescherming

ONS PRINCIPE: BEREKENEN. VERMINDEREN. COMPENSEREN.

Klimaatvriendelijk handelen betekent voor ons dat we onze CO2-uitstoot nauwkeurig berekenen, waar mogelijk verminderen en de resterende uitstoot compenseren door middel van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

De CO2-voetafdruk van onze producten berekenen we voornamelijk op basis van primaire gegevens die we rechtstreeks van onze producenten ontvangen. Onze berekening differentieert tussen de verschillende landen van herkomst en omvat de volledige door groenten en fruit veroorzaakte CO2-uitstoot van herkomst tot verkooppunt en verwijdering. Dit omvat de teelt, verpakking, logistiek en verwijdering van de producten en verpakkingsmaterialen. Alleen het gedeelte “consumptie” van de toeleveringsketen wordt niet meegerekend (cradle-to-customer plus end-of-life benadering), omdat de uitstoot voor verse groenten en fruit hier over het algemeen zeer laag is en niet kan worden veralgemeend.

Om onze reductiedoelstellingen voor iedereen inzichtelijk te maken, hebben we ons als bedrijf aangesloten bij verschillende initiatieven en ons verplicht tot specifieke reductiemaatregelen. Als lid van het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) hebben we ons verplicht om de uitstoot van onze bananen en blauwe bessen tot 2026 met 25% te verminderen (ten opzichte van 2022). Om dit doel te bereiken, hebben we al verschillende reductiemaatregelen geïmplementeerd in onze toeleveringsketen die we ook in de toekomst blijven uitbreiden.

Omdat een volledig emissievrije groente- en fruithandel op dit moment niet mogelijk is, wordt er ondanks ambitieuze doelstellingen en reductiemaatregelen uitstoot gegenereerd. Om de resulterende schade aan ons klimaat zo goed mogelijk te compenseren, investeren we in twee klimaatbeschermingsprojecten die gecertificeerd zijn volgens de Gold Standard. We doen deze investeringen altijd vooraf, zodat je er zeker van kunt zijn dat je producten al gecompenseerd zijn wanneer je ze koopt. Als er meer uitstoot wordt geproduceerd dan vooraf werd aangenomen, compenseren we dit overschot natuurlijk achteraf.

Met dit principe maken we het voor consumenten mogelijk om te genieten van verse groenten en fruit en tegelijkertijd op een eenvoudige en transparante manier het klimaat te beschermen.

PROJECTEN VOOR KLIMAATBESCHERMING

Drinkwaterproject in Malawi

Twee miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot drinkwater. Vele gezinnen hebben geen andere keuze dan met de eenvoudigste middelen water te koken op een open vuur. Dit veroorzaakt CO2-uitstoot, en afhankelijk van de regio worden steeds grotere gebieden ontbost. Door beschadigde waterputten te herstellen en extra nieuwe putten te boren, zorgt het project in Kasungu, Malawi, ervoor dat huishoudens minder brandhout gebruiken voor waterzuivering en dat op deze manier CO2-uitstoot wordt vermeden.

Windenergieproject in Chili

Dit project draagt ertoe bij dat aan de Chileense vraag naar elektriciteit wordt voldaan met hernieuwbare, schone en emissievrije elektriciteit, ter vervanging van energie uit fossiele brandstoffen. Het park werd in oktober 2010 in gebruik genomen en bestaat uit twee windparken met in totaal 57 windturbines. Aangezien energie uit wind wordt opgewekt zonder fossiele brandstoffen, wordt zij als emissieloos beschouwd. De uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie is van essentieel belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen en de energievoorziening op lange termijn veilig te stellen.

NADERE INFORMATIE OVER KLIMAATNEUTRALITEIT

In de discussie worden de begrippen CO2-vrij en klimaatneutraal keer op keer door elkaar gebruikt. Het zijn echter verschillende aspecten van klimaatbescherming. Als een product of dienst CO2-vrij is, betekent dit dat er bij de productie of levering helemaal geen CO2-uitstoot ontstaat – en wel in de hele supply chain, met inbegrip van grondstoffen, logistiek en verpakking. Klimaatneutraal daarentegen betekent dat de CO2-uitstoot van een product volgens de gevestigde normen werd berekend en in een tweede stap door een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject werd gecompenseerd. Er zijn nagenoeg geen CO2-vrije producten. Klimaatneutraal daarentegen kan elk product zijn volgens deze definitie. Het potentieel voor CO2-vermindering is in de meeste gevallen echter beperkt – op zijn minst op korte termijn. Zo bijvoorbeeld kan een transportbedrijf zijn volledige vrachtwagenpark niet van de ene dag op de andere vervangen. Maar het kan de CO2-uitstoot per tonkilometer wel beetje bij beetje optimaliseren door chauffeurstraining en een geoptimaliseerde benutting. Niettemin moet het bedrijf vandaag al met het compenseren van CO2 beginnen en zo snel mogelijk klimaatneutraal worden.

Punt van kritiek: CO2-compensatie volstaat niet om afdoende bij te dragen aan de internationaal overeengekomen klimaatdoelstellingen.

Dat is helemaal waar: met CO2-compensatie alleen kunnen we het klimaat niet redden. Wat we nodig hebben, is een fundamentele herstructurering van de wereldeconomie, onverbiddelijk komaf maken met alle fossiele brandstoffen, duidelijk energiebesparende processen invoeren in de productie en het verkeer, en waarschijnlijk zelfs de consumptie herinterpreteren.

Tot deze stappen zijn uitgevoerd, is CO2-compensatie echter een heel cruciaal onderdeel van klimaatbescherming. Volledig overschakelen op hernieuwbare energiebronnen en de uitstoot tot nul herleiden, is volgens de huidige stand van de techniek echter niet mogelijk. Het volgende is dus ook waar: Zonder compensatie, dus zonder klimaatneutrale producten en bedrijven, kunnen we de klimaatdoelstellingen van Parijs niet halen.

Punt van kritiek: zonder het mechanisme van klimaatneutraliteit zou de markt voor zonne-, water- en windenergie zich ook verder ontwikkelen.

Schone energie uit hernieuwbare energiesystemen zou zonder het promoten van klimaatbescherming vooral mogelijk zijn in landen die al over de bijbehorende technologieën beschikken of die zich deze kunnen veroorloven – dus in de rijke landen. In regio’s waar klimaatbeschermingsprojecten gewoonlijk worden ontwikkeld, zou het er heel anders uitzien omdat dit doorgaans opkomende en ontwikkelingslanden zijn.

En dat is precies het principe van het Clean Development Mechanism uit het Protocol van Kyoto: met de ondersteuning van de industrielandenlanden een duurzame ontwikkeling in de armere landen mogelijk maken.

Critici van CO2-compensatie argumenteren regelmatig dat compensatie alleen maar het slechte geweten van klimaatzondaars sust en vergelijken dit principe vaak zelfs met de aflaatcommercie uit de middeleeuwen. Maar in dit geval staan achter de CO2-compensatie effectief internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten, die in het hier en nu een concreet en bewezen effect hebben – in tegenstelling tot de kerkelijke aflaten. In de projectdocumentatie kun je precies traceren hoeveel CO2-uitstoot een project heeft bespaard. De financiële steun hiervoor volgt pas achteraf. Je hoeft dus niet in verlossing in het hiernamaals te geloven, maar moet vooral kunnen lezen en een beetje kunnen rekenen om dit effect te begrijpen.

Punt van kritiek: bedrijven compenseren alleen maar voor een zuiver geweten, zonder eerst te voorkomen en te verminderen, zoals het principe van klimaatneutraliteit vereist.

Bij allesomvattende klimaatbescherming gaat het erom CO2-uitstoot zo veel mogelijk te voorkomen en onvermijdelijke uitstoot te verminderen. De resterende emissies moet men dan compenseren om klimaatneutraliteit te bereiken.

Deze benadering wordt door talrijke bedrijven gehanteerd die zich tot klimaatneutraliteit hebben verbonden, waaronder Schneider Schreibgeräte, Trodat, Sympatex en vele andere. De critici zijn zich daar vaak niet van bewust of vinden de gerealiseerde reductiedoelstellingen ontoereikend. Hierbij wordt echter vaak vergeten dat er bij reductie een onderscheid moet worden gemaakt tussen doelstellingen op korte termijn en op lange termijn. Op korte termijn kunnen de meeste bedrijven slechts een heel klein deel van hun uitstoot verminderen. Ze zijn te afhankelijk van bestaande technologieën en hun toeleveranciers (de meeste bedrijven kopen al ongeveer 80 procent van hun uitstoot van hun toeleveranciers). Op lange termijn is er echter heel veel mogelijk en vele bedrijven gaan deze uitdagingen aan met langetermijnstrategieën voor klimaatbescherming, het stellen van duidelijke en deels wetenschappelijk gebaseerde doelen en nauw overleg met toeleveranciers (bijvoorbeeld CDP Supply Chain Inititiative).

Het is dan ook kortzichtig om het instrument van compensatie compleet te demoniseren omdat de critici van mening zijn dat het aspect van vermijden en verminderen in vele gevallen tekortschiet. Hierdoor ontstaat bij het publiek de indruk dat het beter zou zijn uitstoot niet te compenseren. Maar precies dat is fout: hoe meer bedrijven – en particulieren – uitstoot compenseren en daarvoor klimaatbeschermingsprojecten ondersteunen, hoe beter het is voor het klimaat en hoe minder emissies er effectief in de atmosfeer terechtkomen.

Punt van kritiek: projecten besparen helemaal geen CO2.

Wie CO2 compenseert en daarvoor een klimaatbeschermingsproject ondersteunt, moet heel nauwgezet nagaan om wat voor een project het gaat, of samenwerken met een partner die de markt kent en een grondige preselectie doet.

Er is een hele reeks internationaal erkende en betrouwbare normen voor klimaatbeschermingsprojecten. Deze worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke organisaties zoals TÜV, SGS of PwC en de precieze hoeveelheid effectief verminderde CO2-uitstoot wordt met terugwerkende kracht bepaald. Projecten met deze normen bestaan al en hebben de CO2 aantoonbaar verminderd in het verleden. Voorbeelden hiervan zijn de Gold Standard, de Verified Carbon Standard, de Climate, Community and Biodiversity Standard, Plan Vivo, de Social Carbon Standard en de Fairtrade-klimaatnorm.

Als er bovendien dubieuze projecten zijn, die bijvoorbeeld vooraf geld inzamelen dat pas later voor CO2-verminderingen wordt gebruikt, dan heeft dit geen invloed op de kwaliteit van de projecten die serieus ontwikkeld en berekend werden.

De mogelijkheid van CO2-compensatie zet aan tot gedrag dat we eigenlijk zouden moeten onderscheppen.

Bedrijven die klimaatneutraal zijn of klimaatneutrale producten aanbieden, hebben hun eigen CO2-uitstoot onder de loep genomen en een bewustzijn voor hun voetafdruk ontwikkeld. Zij weten welke processen en producten klimaatvriendelijk zijn en welke schadelijk zijn voor het klimaat en kunnen hun acties beter inschatten. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor de emissies die ze veroorzaken.

Natuurlijk zijn er ook producten waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor het klimaat en die voor het halen van onze klimaatdoelstellingen door klimaatvriendelijke alternatieven moeten worden vervangen. Het onderwerp van kritiek hierbij zijn wegwerpartikelen van kunststof of korteafstandsvluchten. Hierover zijn al talrijke maatschappelijke debatten gevoerd om deze sterker te reguleren of helemaal te verbieden. Klimaatneutraliteit kan deze noodzakelijke processen niet tegenhouden. En ook de consumenten verwachten producten die op zich al consequent en geloofwaardig zijn. De impulsen en governance moeten dus veel sterker vanuit de politiek en de publieke druk van de consumenten komen.

Er zou onduidelijkheid bestaan over hoe het geld voor de CO2-compensatie wordt gebruikt. CO2-compensatie is geen donatie, maar een dienstverlening. In tegenstelling tot donaties, ontvangt de klant een concrete tegenwaarde: de compensatie van een precies bepaalde hoeveelheid CO2, waarvoor hij een bepaalde prijs betaalt. Verschillende projecten hebben verschillende prijzen per ton CO2, afhankelijk van de regio van het project, de technologie, de certificeringsnorm enz. De prijs van een project kan in de loop van de tijd ook veranderen. De efficiëntie van het gebruik van middelen voor klimaatbeschermingsprojecten staat over het algemeen zeer hoog aangeschreven. Bovendien worden de meeste projecten niet uitsluitend met de verkoop van certificaten gefinancierd. De certificaten vullen een financieringstekort aan dat absoluut noodzakelijk is voor de implementatie van een project. De verkoop van certificaten is ook een financiering met terugwerkende kracht van een bestaand project. De CO2-compensatie heeft al plaatsgevonden en de projecten werden al gerealiseerd.

HEB JE NOG VRAGEN?

Bio-Bananen

Die Kennzeichnung “Bio” bedeutet, dass unsere Bananen nach dem Standard des ökologischen Anbaus angepflanzt und geerntet wurden. Diese landwirtschaftliche Methode zielt darauf ab, Lebensmittel unter der Verwendung natürlicher Substanzen und Prozesse zu produzieren, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Hierzu zählen:

 • Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen,
 • die Erhaltung der biologischen Vielfalt,
 • die Erhaltung des regionalen ökologischen Gleichgewichts,
 • die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, sowie
 • die Erhaltung der Wasserqualität.

 

Im Gegensatz zu konventionellen Bananen werden bei den Bio-Qualitätsbananen ausschließlich Biodüngemittel und keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet.

 

Darüber hinaus fördern die Anforderungen des ökologischen Landbaus einen hohen Tierschutzstandard, bei dem die spezifischen Bedürfnisse von Tieren geachtet werden. Die Vorschriften der Europäischen Union über die biologische Landwirtschaft geben eine klare Struktur für die gesamten EU und sorgen so für eine vertrauenswürdige Kennzeichnung von Bioprodukten.

Banany ekologiczne / organiczne

Etykieta “organic” oznacza, że nasze banany zostały zasadzone i zebrane zgodnie ze standardem rolnictwa ekologicznego.
Ta metoda rolnictwa ma na celu produkcję żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Rolnictwo ekologiczne obejmuje:

 • odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zachowanie regionalnej równowagi ekologicznej,
 • poprawę żyzności gleby, a także
 • zachowanie jakości wody.

W przeciwieństwie do bananów konwencjonalnych stosuje sie w przypadku bananów o jakości ekologicznej wyłącznie nawozy organiczne i nie stosuje się chemicznych pestycydów.

Ponadto wymogi rolnictwa ekologicznego promują wyższy standard dobrostanu zwierząt, respektując ich specyficzne potrzeby. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego stanowią jasną strukturę dla całej UE, zapewniając wiarygodne oznakowanie produktów ekologicznych.

Twój wkład

Kupując 1 kg bananów, wspierasz offset średnio 0,53 kg CO2. 50% tego offsetu zostało przekazane na dwa wybrane projekty ochrony klimatu. Więcej o ilości offsetów dowiesz się z naszego śledzenia ID.

Organiczne banany Fairtrade

Nasze organiczne banany Fairtrade, oprócz jakości organicznej, posiadają certyfikat ze znakiem Fairtrade.

Ten certyfikat oznacza, że nasze banany pochodzą ze sprawiedliwego handlu, a przy ich produkcji spełnione zostały określone kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.. Wszyscy rolnicy, którzy eksportują banany Fairtrade, posiadają certyfikat Fairtrade. Regularne audyty sprawdzają, czy spełnione są odpowiednie standardy Fairtrade.

Certyfikat daje konsumentom pewność, że drobni rolnicy i pracownicy otrzymali za swoje towary stabilną i sprawiedliwą cenę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji. Ponadto za wszystkie produkty wypłacana jest premia Fairtrade. Rolnicy, którzy połączyli się w spółdzielnie, sami decydują, na co przeznaczana jest ta premia, np. na budowę studni z wodą pitną, budowę lub remont dróg i szkół, na opiekę medyczną lub na dokształcanie.

Kupując banany ze znakiem Fairtrade, konsumenci przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów na całym świecie.

Jouw Bijdrage

Met de aankoop van 1 kg groene asperges ondersteun je de compensatie van gemiddeld 31,3 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bosbessen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,99 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg aardbeien ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,83 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg clementines ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,52 kg CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Jouw bijdrage

Met de aankoop van 1 kg bananen ondersteun je de compensatie van gemiddeld 0,53 KG CO2. Deze compensatie wordt 50/50 verdeeld over twee geselecteerde projecten voor klimaatbescherming.

Meer informatie over de gecompenseerde hoeveelheden via onze ID tracking.

Biologische fairtrade bananen

Onze biologische Fairtrade bananen zijn naast hun biologische kwaliteit ook gecertificeerd met het Fairtrade-zegel.

Dit zegel geeft aan dat onze bananen afkomstig zijn van eerlijke handel en dat bij de productie ervan aan bepaalde sociale, ecologische en economische criteria is voldaan. Alle boeren die fairtrade bananen exporteren zijn gecertificeerd door Fairtrade. Door middel van regelmatige audits wordt gecontroleerd of aan de relevante Fairtrade normen wordt voldaan.

Het zegel geeft de consument de zekerheid dat kleine boeren en arbeiders een stabiele en eerlijke prijs voor hun producten hebben gekregen die de kosten van duurzame productie dekt. Daarnaast wordt voor alle producten een Fairtrade premie betaald. De boeren, die zich hebben verenigd in coöperaties, bepalen zelf waarvoor deze premie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanleg van drinkwaterputten, de aanleg of renovatie van wegen en scholen, voor medische zorg of voor bijscholing.

Door het kopen van bananen met het Fairtrade-zegel dragen consumenten bij aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van kleine producenten over de hele wereld.

Biologische bananen

Het “biologische” label betekent dat onze bananen zijn geplant en geoogst volgens de normen van de biologische landbouw. Deze landbouwmethode heeft tot doel voedsel te produceren met behulp van natuurlijke stoffen en processen om de impact op het milieu te beperken.

De biologische landbouw omvat:

 • Het verantwoordelijke gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen,
 • …het behoud van de biodiversiteit..,
 • ..behoud van de regionale ecologische balans..,
 • …het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid…
 • het behoud van de waterkwaliteit.

In tegenstelling tot conventionele bananen gebruiken biologische kwaliteitsbananen alleen organische meststoffen en geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Bovendien bevorderen de eisen van de biologische landbouw een hogere niveau van dierenwelzijn, met inachtneming van de specifieke behoeften van de dieren. De regelgeving van de Europese Unie voor de biologische landbouw biedt een duidelijke structuur voor de hele EU en zorgt voor een betrouwbare etikettering van biologische producten.