fbpx

BECOME A PARTNER

OF THE FIRST CLIMATE NEUTRAL BRAND
FOR FRUIT AND VEGETABLES

WHAT DOES THIS MEAN?

We calculate the complete CO2 output caused by fruit and vegetables during their journey
from the country of origin to the point of sale:
Afterwards, we reduce the CO2 emissions wherever possible and compensate the unavoidable emissions with the help of certified carbon offset projects, offering our customers and consumers an uncomplicated and transparent method to protect the climate. Our goal is to reduce the CO2 output of the entire supply chain as well as our own emissions to a minimum.

BE CLIMATE

MAKING A DIFFERENCE TOGETHER - FRUIT BY FRUIT.

Quantities of CO2 offset with BE CLIMATE products by 2022 (cumulative).

Learn more about BE CLIMATE, our products and the climate protection projects:

karlsson@port-international.com

Tel.: +49 (0) 40 301 000 42

Banany ekologiczne / organiczne

Etykieta “organic” oznacza, że nasze banany zostały zasadzone i zebrane zgodnie ze standardem rolnictwa ekologicznego.
Ta metoda rolnictwa ma na celu produkcję żywności przy użyciu naturalnych substancji i procesów, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Rolnictwo ekologiczne obejmuje:

  • odpowiedzialne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie regionalnej równowagi ekologicznej,
  • poprawę żyzności gleby, a także
  • zachowanie jakości wody.

W przeciwieństwie do bananów konwencjonalnych stosuje sie w przypadku bananów o jakości ekologicznej wyłącznie nawozy organiczne i nie stosuje się chemicznych pestycydów.

Ponadto wymogi rolnictwa ekologicznego promują wyższy standard dobrostanu zwierząt, respektując ich specyficzne potrzeby. Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego stanowią jasną strukturę dla całej UE, zapewniając wiarygodne oznakowanie produktów ekologicznych.

Twój wkład

Kupując 1 kg bananów, wspierasz offset średnio 0,53 kg CO2. 50% tego offsetu zostało przekazane na dwa wybrane projekty ochrony klimatu. Więcej o ilości offsetów dowiesz się z naszego śledzenia ID.

Organiczne banany Fairtrade

Nasze organiczne banany Fairtrade, oprócz jakości organicznej, posiadają certyfikat ze znakiem Fairtrade.

Ten certyfikat oznacza, że nasze banany pochodzą ze sprawiedliwego handlu, a przy ich produkcji spełnione zostały określone kryteria społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.. Wszyscy rolnicy, którzy eksportują banany Fairtrade, posiadają certyfikat Fairtrade. Regularne audyty sprawdzają, czy spełnione są odpowiednie standardy Fairtrade.

Certyfikat daje konsumentom pewność, że drobni rolnicy i pracownicy otrzymali za swoje towary stabilną i sprawiedliwą cenę, która pokrywa koszty zrównoważonej produkcji. Ponadto za wszystkie produkty wypłacana jest premia Fairtrade. Rolnicy, którzy połączyli się w spółdzielnie, sami decydują, na co przeznaczana jest ta premia, np. na budowę studni z wodą pitną, budowę lub remont dróg i szkół, na opiekę medyczną lub na dokształcanie.

Kupując banany ze znakiem Fairtrade, konsumenci przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy drobnych producentów na całym świecie.

Your contribution

When you buy 1 kg of green asparagus, you support the compensation of 31.3 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Your contribution

When you buy 1 kg of blueberries, you support the compensation of 0.99 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Your contribution

When you buy 1 kg of strawberries, you support the compensation of 0.83 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Your contribution

When you buy 1 kg of clementines, you support the compensation of 0.52 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Your contribution

When you buy 1 kg of bananas, you support the compensation of 0.53 kg CO2 on average. This compensation has benefitted two selected climate protection projects in equal parts.

Learn more about the compensated quantities via our ID tracking.

Organic Fairtrade bananas

Our organic Fairtrade bananas not only come in organic quality, but are also Fairtrade certified. 

The Fairtrade seal shows that our bananas originated from fair trade and that during their production, specific social, ecological and economic criteria were observed. All farmers who export Fairtrade bananas have the Fairtrade certification. Regular audits ensure that the relevant Fairtrade standards are adhered to.

The seal assures the consumers that the small farmers and workers receive a stable and fair price for their fruits, a price that covers the costs of a sustainable production. In addition, a Fairtrade premium is paid for every products. The farmers, who are organised in cooperatives, decide for themselves what the premium is used for. Possible examples would be the construction of wells for drinking water, the construction or renovation of roads and schools, medical care or further education and trainings.

So when they buy bananas with the Fairtrade seal, consumers help improve the living and working conditions of small producers all over the world.

Organic bananas

The label “organic” means that our bananas are cultivated and harvested according to the standard of organic farming. The aim of this agricultural method is to produce food by using only natural substances and processes with the objective of reducing the negative effects on the environment.

Organic farming includes:

  • responsible use of energy and natural resources
  • conservation of the biological diversity
  • preservation of the regional ecological balance
  • improvement of soil fertility and
  • preservation of water quality

As opposed to conventional bananas, high quality organic bananas are treated exclusively with organic fertilisers and never with chemical pesticides.

The demands on organic farming also promote a higher animal protection standard that considers the specific needs of animals. The provisions of the European Union for organic agriculture give a clear structure to the entire EU, thereby ensuring a reliable labelling of organic products.